Bài Viết

  [Hướng Dẫn] Ép đồ Socket

  Ngày đăng: 06/11/2020 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 1115

  Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket

  Giới thiệu hệ thống Socket

  – Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

  – Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

  – Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:

  • + Bước 1: Tạo ra hạt nguyên tố
  • + Bước 2: Tạo ra ngọc nguyên tố
  • + Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm
  1/ Hạt nguyên tố 

  – Cách tạo Hạt Nguyên Tố:

  + Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
  + Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
  + Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
  + Tỉ lệ thành công 86%
  + Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.

  – Các loại Hạt Nguyên Tố:

   

  Ngọc nguyên tố

  – Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

  + Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
  + Chọn Ép Khuôn.
  + Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
  + Tỉ lệ thành công 83%
  + Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.

  – Các loại Ngọc Nguyên Tố:

   

  Hình dạng các loại Ngọc Nguyên Tố

  Hình dạng các loại Ngọc Nguyên Tố

   

  Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

  – Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

  + Đến Elbeland(49:242) hoặc Lorencia gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
  + Chọn Khảm Ngọc.
  + Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
  + Tỉ lệ thành công 100%

  – Option bổ sung:

  + Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
  + Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là “Tính năng nguyên tố” và “Tính năng socket”.

  1) Tính năng nguyên tố:
  – Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.

  2) Tính năng socket:
  – Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.

  Hủy tính năng socket

  – Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.

  – Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.

  – Không cần phải sử dụng item để phá hủy.

  – Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.

  – Những vật phẩm có thể trang bị Socket: